Ga naar de inhoud
Home » Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Diensten van Ik Wil Therapie

DIENST
Alle Diensten van Ik Wil Therapie waaronder, maar niet beperkt tot het aanbieden van de Website aan Gebruikers.

HULPVERLENER
Een natuurlijke of rechtspersoon met een account op de Website, die ofwel een Overeenkomst heeft met Ik Wil Therapie , of die anderzijds gebruikmaakt van een Dienst van Ik Wil Therapie.

OVEREENKOMST
Een Overeenkomst tussen Hulpverlener en Ik Wil Therapie op basis waarvan Ik Wil Therapie  een Dienst levert aan Hulpverlener.

PARTIJ OF PARTIJEN
Ik Wil Therapie en Hulpverlener individueel of tezamen.

Ik Wil Therapie
Ik Wil Therapie is een website van Colander en is gevestigd in Schiedam. Colander staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66568331

HULPZOEKENDE
Een natuurlijk persoon die gebruikmaakt van een Dienst van IK Wil Therapie

GEBRUIKER of GEBRUIKERS
Zowel HULPVERLENERS als HULPZOEKENDEN

WEBSITE
De website www.ikwiltherapie.nl, waarmee Ik Wil Therapie uit Schiedam Hulpverleners en Hulpzoekenden bij elkaar probeert te brengen.
De website forum.ikwiltherapie.nl, waarmee Ik Wil Therapie uit Schiedam Hulpverleners bij elkaar probeert te brengen.
De website training.ikwiltherapie.nl, waarmee Ik Wil Therapie uit Schiedam trainingen aanbiedt aan Hulpverleners

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Website door Gebruikers en op alle voorstellen, aanbiedingen, offertes, opdrachten en Overeenkomsten van Ik Wil Therapie voor zover deze betrekking hebben op het leveren van de Diensten van Ik Wil Therapie en er geen afwijkende voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
 2. Deze Algemene Voorwaarden vervangen de Algemene Voorwaarden van eerdere datum.
 3. Algemene Voorwaarden die door een Gebruiker worden gehanteerd, worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden of een Overeenkomst niet geldig, onverbindend of in strijd is met een bepaling van dwingend recht, blijven de overige bepalingen uit de Algemene Voorwaarden of Overeenkomst onverminderd van kracht. Voor wat betreft nietige, nietig verklaarde of vernietigbare bepalingen zal Ik Wil Therapie in overleg treden met Gebruiker om nieuwe bepalingen vast te stellen die de strekking van de nietige of vernietigde bepalingen zoveel mogelijk benaderen.
 5. Na beëindiging van een Overeenkomst zijn deze Algemene Voorwaarden nog steeds van toepassing. Indien Partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken, zijn deze afwijkende voorwaarden na beëindiging van een Overeenkomst nog steeds van toepassing.

Artikel 3 – Afwijkingen en wijzigingen

 1. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend, indien Partijen zich daarmee uitdrukkelijk schriftelijk akkoord hebben verklaard.
 2. Wanneer er sprake is van een overeengekomen afwijking kan de Gebruiker daaraan geen rechten ontlenen voor toekomstige Overeenkomsten.
 3. Ik Wil Therapie behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden op ieder moment te wijzigingen of aan te vullen. Dit geldt alleen ten aanzien van wijzigingen of aanvullingen van ondergeschikt belang of wijzigingen die in het kader van het bedrijfsbelang van Ik Wil Therapie aantoonbaar noodzakelijk zijn. Over wijzigingen of aanvullingen met ingrijpende consequenties, zal Gebruiker expliciet worden geïnformeerd.

Artikel 4 – Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Partijen zullen een Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed ondernemerschap uitvoeren.
 2. Voorstellen, aanbiedingen, offertes, afspraken en toezeggingen van zijn slechts bindend, indien Ik Wil Therapie zich daarmee uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard.
 3. Indien tijdens de uitvoer van een Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen Partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig wijzigen of aanvullen.
 4. Indien een eenzijdige wijziging of aanvulling van een Overeenkomst door Ik Wil Therapie financiële of kwalitatieve consequenties heeft voor Gebruiker, zal Ik Wil Therapie deze eerst bespreken met Gebruiker, alvorens de wijziging of aanvulling door te voeren.

Artikel 5 – Gebruik van de Website algemeen

 1. Het account van Gebruiker is niet overdraagbaar. Het is Gebruiker niet toegestaan een account aan te vragen op naam van een andere natuurlijk persoon of organisatie.
 2. Ik Wil Therapie behoudt zich het recht voor om de inlogprocedure en het wachtwoord van een gebruikersaccount te wijzigen.
 3. Het is Gebruiker niet toegestaan om op oneigenlijke wijze gebruik te maken van de Website. Dit houdt onder meer in dat het de Gebruiker niet is toegestaan om inbreuk te maken op de rechten van Ik Wil Therapie of derden, waaronder Intellectuele Eigendomsrechten of privacyrechten, onware of misleidende informatie af te geven, in strijd te handelen met geldende wet- en regelgeving, in strijd te handelen van de Algemene Voorwaarden of te handelen op een wijze die de belangen en goede naam van Ik Wil Therapie schaden.
 4. Ik Wil Therapie behoudt zich het recht voor om – indien nodig, naar oordeel van Ik Wil Therapie  – het account van de Gebruiker, de informatie binnen dat account of de informatie in documenten zoals geüpload door Gebruiker te verkorten, wijzigen of verwijderen. Dit kan in elk geval nodig zijn indien de informatie als niet volledig, niet juist of niet actueel kan worden beschouwd. Ik Wil Therapie is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat door Gebruikers geüploade informatie niet volledig, juist of actueel is.
 5. Ik Wil Therapie behoudt zich het recht voor om de Website tijdelijk buiten gebruik te stellen voor het doen van noodzakelijke aanpassingen of onderhoud.  Ik Wil Therapie is gedurende deze periode niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet bereikbaar zijn van de Website.
 6. De Website bevat links naar de websites van derden. Door middel van een hyperlink, banner of button kan een Gebruiker op de website van een derde terechtkomen. Ik Wil Therapie is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.
 7. Ik Wil Therapie is te allen tijde – zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg – gerechtigd om te weigeren een Dienst aan Gebruiker te verlenen, in het bijzonder – maar niet daartoe beperkt – indien Gebruiker handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden of Ik Wil Therapie van mening is dat dit kan leiden tot schade voor Ik Wil Therapie.

Artikel 6 – Gebruik van de Website door Hulpverleners

 1. De Hulpverlener is verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de informatie in door de Hulpverlener aangeleverde teksten, mediabestanden en aanvullende informatie. Ik Wil Therapie is geenszins verplicht om teksten, mediabestanden en aanvullende informatie te screenen alvorens deze worden geplaatst op de Website.
 2. De Hulpverlener zorgt ervoor geen discriminerende, tantra, erotische of seksueel gerichte teksten op te nemen in door hem aangeleverde of geüploade informatie.
 3. De Hulpverlener zorgt ervoor dat de teksten, mediabestanden en het eigen account actueel zijn.

Artikel 7 – Gebruik van de Website door Hulpzoekende

 1. Hulpzoekende moet 16 jaar of ouder zijn om van een Dienst van Ik Wil Therapie gebruik te maken. Indien Hulpzoekende jonger is dan 16 jaar, moet de Website onder toezicht van een ouder, wettelijke voogd of verantwoordelijke volwassene worden gebruikt.
 2. Hulpzoekende zal de gegevens van derden die hem via Website openbaar zijn gemaakt, waaronder maar niet beperkt tot de contactgegevens van de Hulpverlener, slechts gebruiken voor persoonlijke doeleinden en met het oog op het zoeken naar passende hulpverlening.  Het is voor Hulpzoekende niet toegestaan om via de Website verkregen (persoons)gegevens voor andere doeleinden te verwerken.

Artikel 8 – Betalingsvoorwaarden

 1. Ik Wil Therapie kan de Dienst tegen betaling aanbieden aan de Hulpverlener. Indien de Hulpverlener en Ik Wil Therapie dat zijn overeengekomen, dient de Hulpverlener het overeengekomen verschuldigde bedrag, als gevolg van de verkregen Dienst, te betalen volgens de op de factuur aangegeven wijze, binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.
 2. Indien de Hulpverlener in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, is de Hulpverlener van rechtswege in verzuim. Indien er geen tijdige betaling heeft plaatsgevonden, zal Ik Wil Therapie de de ondernemer aan het verzuim herinneren. Indien dat niet leidt tot betaling, kan het incassotraject verder worden overdragen aan een gerechtsdeurwaarder- en incassokantoor. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten alsmede een wettelijke rente, zullen dan op de de ondernemer worden verhaald. De rente over het opeisbaar bedrag zal per maand worden berekend vanaf het moment dat de ondernemer in verzuim is tot het moment van voldoening van de declaratie. Een gedeelte van een maand zal voor een volle maand worden gerekend.
 3. In geval van verzuim van de Hulpverlener is Ik Wil Therapie gerechtigd om haar Diensten op te schorten. De Hulpverlener is ook gedurende de periode van opschorting gehouden de afgesproken bedragen per periode te voldoen. Ik Wil Therapie is daarnaast gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen of de Dienst te staken, indien de Hulpverlener ten aanzien van enige factuur in verzuim is. Ik Wil Therapie kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van het eenzijdig beëindigen van de Overeenkomst op grond van dit artikel.
 4. Indien de Hulpverlener het verschuldigde bedrag (factuurbedrag vermeerderd met wettelijke verhoging en wettelijke rente), niet binnen tweeëndertig (32) dagen na factuurdatum heeft voldaan, is Ik Wil Therapie gerechtigd om het profiel, blogartikelen, kennisbankartikelen en accountgegevens van de Hulpverlener te verbergen dan wel te verwijderen.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling dan wel indien er beslag is gelegd ten laste van de Hulpverlener zijn de vorderingen van Ik Wil Therapie op de ondernemer onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. IK Wil Therapie is als goed ondernemer gehouden zich in te spannen om de Dienst naar behoren te verlenen. Indien Ik Wil Therapie deze verplichting niet nakomt, is Ik Wil Therapie gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende directe schade van Gebruiker, mits Gebruiker zo spoedig mogelijk – en uiterlijk binnen één maand na het ontstaan of na het bekend worden van die schade – een schriftelijke klacht terzake indient bij Ik Wil Therapie en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Ik Wil Therapie.
 2. Iedere aansprakelijkheid van Ik Wil Therapie tot vergoeding van schade van Gebruiker, is beperkt tot ten hoogste 1.000 euro per gebeurtenis en 10.000 euro per jaar. Dit maximum komt te vervallen, indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Ik Wil Therapie. Aansprakelijkheid van Ik Wil Therapie voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.
 3. Ik Wil Therapie schiet in ieder geval niet tekort jegens Gebruiker en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien de tekortkoming of schade direct of indirect gevolg is van: (I) oneigenlijk gebruik van de Website door Gebruiker, (II) de onbereikbaarheid van of vertragingen in de werking van de Website, (III) onjuiste, onvolledige, onwettige of niet actuele informatie op de Website, waaronder informatie in profielen, blogartikelen en kennisbankartikelen, (IV) virussen of andere schadelijke software in door Gebruiker aangeleverde teksten of documenten, (V) dat Ik Wil Therapie niet of niet langer conform de Algemene Voorwaarden de Dienst kan leveren om welke reden dan ook, en (VI) door Gebruiker veroorzaakte schade aan een derde.
 4. Ik Wil Therapie is nadrukkelijk geen partij bij een eventuele overeenkomst die tussen Hulpzoekende en de Hulpverlener wordt gesloten, noch de totstandkoming daarvan. Ik Wil Therapie kan niet garanderen dat de Hulpverlener een overeenkomst met Hulpzoekende zal sluiten.

Artikel 10 – Intellectuele eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten van Gebruiker, waaronder beeldmerken en logo´s berusten bij Gebruiker en blijven bij Gebruiker berusten.
 2. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Ik Wil Therapie waaronder de merkrechten, auteursrechten op teksten, afbeeldingen, lay-out, foto’s en overig beeld- en geluidsmateriaal, formats en software berusten bij Ik Wil Therapie.
 3. Het is de Gebruiker niet toegestaan de website of enige inhoud of onderdeel daarvan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ik Wil Therapie, op welke wijze dan ook te reproduceren, verzenden, verspreiden, aan derden beschikbaar te stellen of te verveelvoudigen of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te verwerken.
 4. De Hulpverlener vrijwaart Ik Wil Therapie tegen alle aanspraken van derden in verband met een beweerdelijke inbreuk op de (intellectuele eigendoms)rechten van die derden door de door Gebruiker geplaatste informatie of bedrijfsinformatie op de Website.

Artikel 11 – Persoonsgegevens van Hulpzoekenden

 1. De Hulpverlener garandeert de verkregen (persoons)gegevens van Hulpzoekenden via de Website slechts te gebruiken voor de vervulling van eigen hulpverlening, en niet aan te wenden voor enig ander doel dan om Hulpzoekenden te helpen.
 2. De Hulpverlener verplicht zich tot geheimhouding van (persoons)gegevens van Hulpzoekenden.
 3. De Hulpverlener behandelt alle persoonsgegevens van Hulpzoekenden vertrouwelijk, en zal deze persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 4. Daar waar de Hulpverlener eigen verantwoordelijkheid draagt voor de verwerking van persoonsgegevens van Hulpzoekenden, is de ondernemer nadrukkelijk zelf verantwoordelijk voor de naleving van zijn wettelijke verplichtingen in het kader van geldende privacy wetgeving. De Hulpverlener vrijwaart Ik Wil Therapie voor eventuele hieruit voortvloeiende schade of aansprakelijkheid, met inbegrip van boetes.
 5. Indien het noodzakelijk is voor Ik Wil Therapie om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen op basis van geldende privacywetgeving, verleent de Hulpverlener daartoe volledige medewerking aan Ik Wil Therapie, zoals wanneer een Hulpzoekende een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar recht op verwijdering.

Artikel 12 – Beëindiging van de Overeenkomst

 1. Iedere tussen Partijen gesloten Overeenkomst wordt aangegaan voor de daarin aangegeven periode. Tussentijdse beëindiging is niet mogelijk, voor zover niet anders is overeengekomen in de Overeenkomst.
 2. Ik Wil Therapie is echter gerechtigd een tussen partijen gesloten Overeenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen indien Gebruiker ten aanzien van enige factuur in verzuim is conform het gestelde in artikel 8.2. Ik Wil Therapie kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade die het gevolg is van het eenzijdig beëindigen van de Overeenkomst op grond van dit artikel. Vorderingen van Ik Wil Therapie die ontstaan ten gevolge van deze onmiddellijke beëindiging zijn onmiddellijk opeisbaar zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is.
 3. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder behoud van rechten.

Artikel 13 – Overige bepalingen

 1. Op deze Algemene Voorwaarden en de daarbij behorende rechtsverhoudingen, alsmede alle geschillen die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam, tenzij een dwingendrechtelijke wettelijk voorschrift anders voorschrijft.
 3. De tarieven van Ik Wil Therapie kunnen jaarlijks per 1 januari gewijzigd worden en wordt 31 dagen vooraf aangegeven.
 4. Profielen zijn persoonlijke profielen, een profiel voor een praktijk/onderneming is niet toegestaan. 
 5. Het afnemen van een profiel en de gekoppelde overige diensten van de Website worden automatisch verlengd tot wederopzegging van de Hulpverlener. Opzegtermijn is 31 dagen voor einddatum termijn.
  Wordt er binnen de opzegtermijn opgezegd, dan is er 70% van het termijnbedrag verschuldigd.
Ik Wil Therapie